Tolerantielespakket > Info

Info

Stichting 21 maart wil graag een bijdrage leveren aan een tolerante en inclusieve (Goudse) samenleving. Een van de middelen die we inzetten is het door ons ontwikkelde Tolerantielespakket voor het basisonderwijs.

Ons doel met dit lespakket is om scholen te ondersteunen om met kinderen in gesprek te gaan over belangrijke onderwerpen als tolerantie, discriminatie, racisme, respect, inclusie, (cyber)pesten. We willen kinderen laten nadenken over hun eigen gedrag om zelf tot oplossingen te komen. Zo worden de kinderen onderling gestimuleerd om hun eigen omgeving toleranter en respectvoller te maken.

Tolerantielespakket bevat 5 modules

Module 1: Discriminatie, Racisme en Vooroordelen
Module 2: Diversiteit en Dialoog
Module 3: Inclusie en Burgerschap
Module 4: (Cyber)pesten en Mediawijsheid
Module 5: Respect, Verdraagzaamheid en Acceptatie                                                                                          

Iedere module is gekoppeld aan thema’s van een internationale dag. De inhoudelijke aspecten van deze thema’s zullen worden toegelicht in een lijst met betekenissen, de begrippenlijst. Deze lijst  geeft de leerling een neutrale uitleg van de betekenis van de woorden rondom het thema. Er worden verschillende werkvormen aangeboden. Elke module bestaat uit een docentenbegeleiding met informatie voor gebruik in de klas. Een verdieping op de module is mogelijk door het inzetten van een gastles. Gastlessen kunnen via onze stichting worden aangevraagd. Wij benaderen hiervoor onze partners in Gouda.

U kunt zich hier inschrijven. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met toegang tot het digitale lespakket.

Samenwerkende partners

Voor de samenstelling van de lesinhoud hebben bijdragen ontvangen van onder andere Metaheerhuis, Regenboogalliantie, Libertum, en IdB.

Via fondsenwerving hebben wij dit lespakket kunnen realiseren. Onze dank gaat uit naar  Stichting Oude Mannenhuis, Humanistisch Verbond Afdeling Midden-Holland en Gouda 750 jaar.

Met de Brede School Gouda zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de bekendmaking van het lespakket en aanmelding. In 2022 hebben we 14 basisschoolklassen bereikt. Voor de jaarlijkse aftrap van het lespakket rond 21 maart hebben zich inmiddels 21 basisschoolklassen aangemeld. De aanmeldingsperiode loopt nog.

De modules :

Elke module is gekoppeld aan een speciale dag of week, maar elke module kan door het hele jaar gegeven worden.

Module 1: Discriminatie, Racisme en Vooroordelen
Discriminatie begint vaak met vooroordelen. Respect voor elkaar bevorderen in de klas helpt om ook daarbuiten, thuis of op straat verdraagzaam met elkaar om te gaan, de eerste stappen naar goed burgerschap.

Module 2: Diversiteit en Dialoog
In deze module staat het verschil tussen mensen centraal. Ieder mens is anders dan ieder ander mens. Het doel van deze module is dat kinderen leren het gesprek aan te gaan met al andere kinderen: een dialoog. Een gesprek waarin luisteren naar elkaar een voorwaarde is. Doel van deze module is ook dat kinderen komen tot acceptatie van elkaars verschillen, en door middel van een gesprek de denkbeelden en gewoonten van de ander te begrijpen of te herkennen, door goed te kunnen luisteren.

Module 3: Inclusie en Burgerschap
De module Inclusie & Burgerschap is bijzonder geschikt om in te zetten tijdens de Week van Respect & Burgerschap. Bij de lesmodules zit de mogelijkheid van een gastles. Leerkrachten die deze lesmodule inzetten ontvangen van ons het  DoeBoek Burgerschap (van Stichting Vredeseducatie). Een boek vol leuke werkvormen en doedingen met spannende weetjes, en verhalen, om de wereld wat mooier te maken!

Module 4: (Cyber)pesten & Mediawijsheid
Aan de nieuwe digitale lesmodule (Cyber)pesten en mediawijsheid hebben verschillende professionele organisaties hun kennis en werkvormen bijgedragen, zoals Respect Foundation, School en Veiligheid en Stichting & Kenniscentrum Omgaan met Pesten.

De nieuwe lesmodule biedt mogelijkheden om kinderen spelenderwijs met elkaar in gesprek te laten gaan en samen actief aan de slag te gaan over het thema Pesten. In de werkvormen is aandacht voor een positief groepsgevoel en bewustwording van het eigen gedrag.  Door het leren van emotionele vaardigheden, zoals duidelijk je grenzen aangeven, leren de  kinderen over hun eigen rol in de groep en het effect van hun gedrag op anderen. Door ieder kind in de groep te zien, te waarderen en te accepteren zoals ze zijn, versterk je met elkaar wenselijk gedrag en draagt bij aan een positieve sfeer in de klas.

Er is een webinar on demand voor leerkrachten of andere begeleiders, bijvoorbeeld in sport, dat dieper ingaat op de verschillen tussen plagen, pesten en ruzie. Je krijgt praktische handvatten om jouw doelgroep de verschillen tussen plagen en pesten zelf te laten ontdekken. Je ontdekt welke vragen je kunt stellen om met jouw doelgroep in gesprek te kunnen gaan. Tot slot komen tips aan bod die bijdragen aan voorkomen dat plagen pesten wordt en staan we stil bij stappen voor handelen als pesten plaatsvindt.

Module 5: Respect, Verdraagzaamheid en Acceptatie
Om goede burgers van onze samenleving te kunnen worden, willen we niet óver elkaar maar mét elkaar leren praten, en zo tot meer onderling begrip komen. Dit is één van de doelstellingen van Stichting 21 maart. In deze module leren kinderen hoe zij respectvol  en verdraagzaam met elkaar omgaan en samenwerken. Om vandaar te komen tot accepteren dat ieder mens anders, uniek is.

Deze module is ondersteunend voor de modules 1, 2 en 3.

De modules bestaan uit twee lessen die met behulp van het digibord en wisbordjes door de docent kunnen worden gegeven. De bijbehorende begrippen staan aangegeven in deze twee lessen  d.m.v. een link, waarop direct te lezen valt wat het begrip betekent.

Daarnaast staat op de site de nodige achtergrondinformatie:

  • Met behulp van de begrippenlijst kunnen definities, omschrijvingen en kennis gedeeld worden.
  • Het onderdeel video’s bevat verwijzingen naar relevante online filmpjes. Deze zijn rechtenvrij te gebruiken en laten concrete gebeurtenissen zien, die stof voor gesprek (dialoog) kunnen zijn en onderdeel vormen van de lessen.
  • U vindt ook een overzicht van organisaties en personen die benaderd kunnen worden voor een (extra) gastles – afhankelijk van de eventuele nadruk die u wilt leggen op een deelonderwerp.
  • U vindt een map met de uitgeschreven kerndoelen voor het basisonderwijs die in dit lespakket aan de orde komen. Stichting 21 maart Gouda heeft de eigen kernwaarden waarvan uitgegaan is, toegevoegd.
  • Tenslotte twee formulieren die u kunt gebruiken om ons feedback over het lesprogramma te geven. Wij hopen dat u er gebruik van wilt maken!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie